Prodloužená záruka a náhodné poškození

Prodloužená záruka

Pojištění prodloužené záruky chrání pojištěného proti funkčním poruchám, které mohou vzniknout na elektrickém nebo elektronickém zařízení po uplynutí zákonné záruky.


Co je předmětem pojištění?

 • Nové elektrické nebo elektronické zařízení
 • Pojištění se sjednává na funkční poruchu pojištěné věci, způsobené vadou věci, která vznikla nejdříve dnem následujícím po dni, ve které uplynula lhůta odpovědnosti za vady ze zákona nebo doba poskytnutá v záruce za jakost prodávajícím.
 • Pojištění odpovídá zákonné záruce poskytované prodejcem.
 • Pojistné plnění je formou úhrady přiměřených nákladů na opravu poškození nebo výměnu zařízení.
 • Pojištění může být sjednáno na 1, 2 nebo 3 roky.

Konkrétní rozsah pojištění je uveden v pojistné smlouvě a pojistném certifikátu, ve které nemusí být sjednána všechna pojistná nebezpečí uvedená v tomto dokumentu.

Na co se pojištění nevztahuje?

 • Škody způsobené pod vlivem alkoholu, psychofarmak, drog a jiných obdobných látek Škody způsobené odcizením, vandalismem, živelní událostí, přepravou
 • Kolísáním nebo přerušením dodávky elektrické energie
 • Škody způsobené během opravy nebo údržby pojištěného předmětu
 • Škody způsobené mechanickým poškozením Škody způsobené kolísáním nebo přerušením dodávky elektrické energie
 • Škody způsobené na datech, software a obalu.

Úplný výčet výluk z pojištění je uveden v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

Plnění pojistitele je omezeno pojistnou částkou sjednanou v pojistné smlouvě a pojistném certifikátu

Veškerá omezení pojistného krytí jsou uvedena v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

 • Pojištění se vztahuje na škody, které vznikly na území celého světa.

Jaké mám povinnosti?

 • Pravdivě a úplně zodpovědět dotazy týkající se sjednávaného pojištění
 • Dodržovat povinnosti uložené právními předpisy a bezpečnostními či technickými normami
 • Bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli vznik škodné události a postupovat podle pokynů pojistitele
 • Umožnit pojistiteli prohlídku poškozené věci a prošetření nároku na pojistné plnění

Veškeré povinnosti jsou uvedeny v pojistné smlouvě, v pojistných podmínkách a v občanském zákoníku.

Kdy a jak provádět platby?

V pojistné smlouvě a pojistném certifikátu je uvedeno, k jakému dni je pojistník a pojištěný povinen platit pojistné a na jaký bankovní účet má být platba pojistného hrazena. Pojistitel si neúčtuje žádné platby (poplatky) nad rámec pojistného.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Počátek i konec pojištění je uveden v pojistné smlouvě a pojistném certifikátu. Účinnost začíná prvním dnem po uplynutí zákonné záruky.

Jak mohu smlouvu vypovědět?

 • Pojistník a pojištěný může pojištění vypovědět výpovědí, která:
  • je doručena druhé smluvní straně nejméně šest týdnů před koncem pojistného období
  • je doručena druhé smluvní straně do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy a která má osmidenní výpovědní dobu
  • je doručena druhé smluvní straně do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události a která má měsíční výpovědní dobu
 • Pojistník a pojištěný má právo odstoupit od pojistné smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření, bylo-li pojištění uzavřeno formou obchodu na dálku
 • Pojistník a pojištěný má také právo od pojistné smlouvy odstoupit, porušil-li pojistitel povinnost stanovenou v § 2789 občanského zákoníku.

Pojištění může také zaniknout z dalších důvodů uvedených v občanském zákoníku a/nebo v pojistných podmínkách.


Celá dokumentaceNáhodné poškození

Pojištění nahodilého poškození a odcizení věci ALL RISK chrání pojištěného proti poškození nebo odcizení, které mohou vzniknout na elektrickém nebo elektronickém zařízení po zakoupení.


Co je předmětem pojištění?

 • Nové elektrické nebo elektronické zařízení
 • Pojištění se sjednává na nahodilé poškození zařízení včetně nešikovnosti a nedbalosti.
 • Pojištění se vztahuje na odcizení věci.
 • Pojištěný se podílí na výši pojistného plnění svojí spoluúčastí.
 • Pojistné plnění je formou úhrady přiměřených nákladů na opravu poškození nebo výměnu zařízení.
 • Pojištění může být sjednáno na 1 nebo 2 roky.

Konkrétní rozsah pojištění je uveden v pojistné smlouvě a pojistném certifikátu, ve které nemusí být sjednána všechna pojistná nebezpečí uvedená v tomto dokumentu.

Na co se pojištění nevztahuje?

 • Škody způsobené pod vlivem alkoholu, psychofarmak, drog a jiných obdobných látek Opravy kryté zárukou
 • Nesprávnou instalací, údržbou nebo opravou Škody způsobené během opravy nebo údržby pojištěného předmětu
 • Škody způsobené živelní událostí, vandalismem Škody způsobené ztrátou nebo zapomenutím pojištěného předmětu
 • Odcizením předmětu z vozidla, pokud pachatel nepřekonal překážku
 • Škody způsobené na datech, software a obalu.

Úplný výčet výluk z pojištění je uveden v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

Plnění pojistitele je omezeno pojistnou částkou sjednanou v pojistné smlouvě a pojistném certifikátu

Veškerá omezení pojistného krytí jsou uvedena v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

 • Pojištění se vztahuje na škody, které vznikly na území celého světa.

Jaké mám povinnosti?

 • Pravdivě a úplně zodpovědět dotazy týkající se sjednávaného pojištění
 • Dodržovat povinnosti uložené právními předpisy a bezpečnostními či technickými normami
 • Bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli vznik škodné události a postupovat podle pokynů pojistitele
 • Umožnit pojistiteli prohlídku poškozené věci a prošetření nároku na pojistné plnění

Veškeré povinnosti jsou uvedeny v pojistné smlouvě, v pojistných podmínkách a v občanském zákoníku.

Kdy a jak provádět platby?

V pojistné smlouvě a pojistném certifikátu je uvedeno, k jakému dni je pojistník a pojištěný povinen platit pojistné a na jaký bankovní účet má být platba pojistného hrazena. Pojistitel si neúčtuje žádné platby (poplatky) nad rámec pojistného.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Počátek i konec pojištění je uveden v pojistné smlouvě a pojistném certifikátu. Účinnost začíná prvním dnem po uplynutí zákonné záruky.

Jak mohu smlouvu vypovědět?

 • Pojistník a pojištěný může pojištění vypovědět výpovědí, která:
  • je doručena druhé smluvní straně nejméně šest týdnů před koncem pojistného období
  • je doručena druhé smluvní straně do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy a která má osmidenní výpovědní dobu
  • je doručena druhé smluvní straně do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události a která má měsíční výpovědní dobu
 • Pojistník a pojištěný má právo odstoupit od pojistné smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření, bylo-li pojištění uzavřeno formou obchodu na dálku
 • Pojistník a pojištěný má také právo od pojistné smlouvy odstoupit, porušil-li pojistitel povinnost stanovenou v § 2789 občanského zákoníku.

Pojištění může také zaniknout z dalších důvodů uvedených v občanském zákoníku a/nebo v pojistných podmínkách.


Celá dokumentace

Potřebujete poradit?
+420 739 696 950 (NONSTOP)

Pokud jste v ČR nalezli výhodnější nabídku, kontaktujte nás.